Retningslinjer for behandling

Nationalt behandlingsprogram for blærekræft

Danmark har man nationale retningslinjer for udredning, behandling og opfølgning af kræft i urinblæren.

Retningslinjerne har som mål at sikre optimal håndtering af alle aspekter af sygdommen hos patienter med blærekræft.

Den primære behandling af blæretumor har i årtier været transurethral resektion (TURB).

Udredning af blæretumorer
- Patologi, histologi og diagnostik, forside PDF
Hent hele retningslinjen som PDF

Klassificering af blærekræft 

TNM-klassificering af blærekræft er det klassificeringssystem, der anvendes i Danmark til at vurdere, hvilken type tumor og udbredning patienten har og, på baggrund af dette, hvilken behandling der kan være aktuel, se illustration herunder.

Klassifikation af blærekræft.

Retningslinjer for behandling

Retningslinjerne for behandling af blærekræft styres ved hjælp af en vurdering af risikoen for progression oRetningslinjerne for behandling af ikke muskelinvasive tumorer i urinblæren vejledes ud fra en vurdering af risikoen for progression og recidiv. EORTC* har udarbejdet vurderingsskalaer som et hjælpemiddel til at vurdere den enkelte patients risiko. Systemet er baseret på 6 vigtige, kliniske og patologiske faktorer:

  1. Antal tumorer
  2. Tumorstørrelse
  3. Tidligere recidivforekomst
  4. T-stadium
  5. Forekomst af samtidig Tis
  6. Tumorgrad

*EORTC European Organization for Research and Treatment of Cancer

Behandlingsanbefalinger ved ikke-muskelinvasiv blærekræft

Her er en skematisk oversigt over behandling af ikke-muskelinvasiv blærekræft baseret på risikovurdering i henhold til de nationale kliniske retningslinjer i Danmark.

Skematisk oversigt over behandlingsanbefalinger for ikke-muskelinvasiv blærekræft

Postoperativ instillationsbehandling umiddelbart efter TURB

Ligesom EAU2 anbefaler de danske retningslinjer postoperativ instillationsbehandling umiddelbart efter TURB ved formodet lavrisikosygdom. 

Der er i 2018 publiceret et stort europæisk RCT som understøtter anvendelsen af tidlig Mitomycin C instillation vs sen instillation af Mitomycin C. Studiet er på 2243 patienter og finder, at tid til recidiv efter 3 års opfølgning var signifikant længere i gruppen der fik tidlig Mitomycin vs. gruppen der fik sen Mitomycin, med en 34% reduktion i relativ risiko.”

Adjuverende behandling ved ikke-muskelinvasiv blærekræft

Patienter med tumorer af lav malignitetsgrad anbefales instillationer med Mitomycin mens patienter med tumorer af høj malignitetsgrad anbefales instillationer med BCG inkl. vedligeholdsbehandling.

Læs mere om instillationsbehandling med Mitomycin

Læs mere om instillationsbehandling med BCG-medac

LAV RISIKO tumorer = Førstegangs (primær) solitær, mindre end 3 cm stor, low grade Ta/PUNLMP tumor

TTURB + eventuelt tidlig enkeltdosis-instillation med Mitomycin umiddelbart efter TURB er tilstrækkelig behandling uden yderligere adjuverende behandling.

INTERMEDIÆR RISIKO = Multiple eller recidiverende low grade Ta tumorer, solitære Ta high grade tumorer under 3 cm og primære Ta low grade tumorer over 3 cm

Behandlingsanbefaling: TURB + overvej adjuverende Mitomycin-instillation 1 gang om ugen i 6 uger fraset ved solitære high grade tumorer, hvor BCG kan overvejes.

HHØJ RISIKO = Multiple/recidiverende Ta high grade tumorer, Ta high grade tumorer over 3 cm

Behandlingsanbefaling: TURB + BCG-behandling (induktionsbehandling + vedligeholdelsesbehandling) i mindst et år. Behandlingen skal igangsættes 2-3 uger efter TURB. Induktionsbehandlingen omfatter 1 instillation en gang om ugen i 6 uger. Det anbefalede vedligeholdelsesregime består af 3 instillationer med en uges interval i minimum et år i måned 3, 6 og 12.

I alt anbefales minimum 15 instillationer (6+9) i løbet af 1 år. 

HØJESTE RISIKO = T1a tumorer

Behandlingsanbefaling: Overvej cystektomi Behandlingsanbefaling: Overvej cystektomi – se de nationale retningslinjer. Patienter med T1b tumorer anbefales som udgangspunkt altid cystektomi.

Incidens og prævalens af blærekræft i Danmark

Danmark, kortbillede

I Danmark er incidensen1 cirka 2000 tilfælde om året, og hvert år dør omkring 600 personer som følge af blærekræft. Samtidig er prævalensen, dvs. det antal individer, der lever med diagnosen urotelial cancer (urinblærekræft og andre former for urotelial cancer) i Danmark cirka 20.000 (2015).

Hen imod slutningen af 1900-tallet observerede man en stigende incidens for blærekræft. Ifølge en opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse er kræft i urinblære og urinveje den fjerdemest almindelige kræftform hos mænd i Danmark.

Kønsfordelingen mellem mænd og kvinder er cirka 3:1. Gennemsnitsalderen for sygdomsfrembrud i Danmark er ca. 70 år, men der forekommer også blærekræft hos yngre personer. Dødeligheden har været uforandret, men der er tegn på, at overlevelsen er forbedret.

1 Nationale kliniske retningsliner for behandling af blæretumorer i Danmark, 2021
2 EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and CIS) 2019